Asterixi alakerta

Obelixi ylškerta

Asterixi ylškerta

Idefixi

Obelixi alakerta